Visiterede tilbud

Tilbud der kræver en visitation.Beskyttet beskæftigelse (§103)

Formål

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at udvikle og afklare færdigheder i forskellige typer af opgaver, for derigennem at skabe en arbejdsidentitet for den enkelte, hvor selvværd og livskvalitet øges. Formålet er desuden at skabe et kollegialt netværk for den enkelte.

Målgruppe

Voksne under folkepensionsalderen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Indhold

På Cafe Kurs tilbydes beskyttet beskæftigelse for borgere der er interesseret i at tilegne sig kompetencer indenfor kantinedrift og pedelfunktion.

Borgeren oplæres i opgaver som madlavning, rengøring, tøjvask, kassebetjening og ekspedition, mindre indkøb og bestillinger, vedligehold af have- og udendørs arealer og håndværksmæssige opgaver.

Ud over at tage del i opgaveløsningen på arbejdspladsen, deltager borgeren også i personalemøder, sociale arrangementer med kolleger samt relevante messer og kurser, som eksempelvis hygiejnekursus.

Tilbuddet indeholder også opgaver omkring klargøring af lokaler og forplejning til arrangementer i huset. Desuden kan der være opgaver med at give en hjælpende hånd i aktiviteter der foregår i Cafe Kurs.

Beskyttet beskæftigelse kan også tilrettelægges så det kombineres med et tilbud om specialundervisning.

Borgeren gives et produktionstillæg for sit arbejde.

Beskyttet beskæftigelse foregår på adressen: Smøgen 2, 7800 Skive.

Befordring

Borgeren afholder udgifter til befordring til og fra virksomheden, inden for en afstand af 10 km. Udgifter derudover afholder Skive Kommune.

Sidst opdateret

08.09.2022

Ansvarlig redaktør