Visiterede tilbud

Tilbud der kræver en visitation i rækkefølge fra gruppebaseret støtte, som er den mindst omfattende støtteform, til den mest omfattende støtte.Gruppebaseret socialpædagogisk støtte (§82a)

Formål

Formålet med gruppebaseret støtte er at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Målgruppe

Gruppebaseret støtte kan tilbydes til personer med let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lettere sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Indhold

Gruppebaseret støtte giver mulighed for en tidlig forebyggende indsats. hos borgere som ikke/endnu ikke er i målgruppen for socialpædagogisk støtte efter §85. Der laves en vurdering af borgerens behov for støtte ud fra borgerens ressourcer og begrænsninger. Støtten gives som hjælp til selvhjælp ud fra habiliterende principper om at den enkeltes ressourcer styrkes og kommer i spil både på det praktiske og personlige plan, Gruppebaseret støtte kan tilbydes i et samarbejde med frivillige foreninger eller organisationer.

Lokation

I Skive Kommune tilbydes den gruppebaserede støtte med udgangspunkt i Støttecentret Smøgen 2, 7800 Skive.Midlertidig socialpædagogisk støtte (§82b)

Formål

Formålet med midlertidig socialpædagogisk støtte er at forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Målgruppe

Midlertidig socialpædagogisk støtte henvender sig til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Indhold

Tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder.

Lokation

Socialpædagogisk støtte gives med udgangspunkt i Støttecentret Smøgen 2, 7800 Skive, hvor borgeren møder op, enten fysisk eller elektronisk samt i borgerens eget hjem.Socialpædagogisk støtte (§85)

Formål

Formålet med socialpædagogisk støtte er at understøtte at den enkelte kan bo i egen bolig og leve et liv på egne præmisser, ved at vejlede, rådgive, optræne og give hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål. Støtten er rettet mod at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Målgruppe

Socialpædagogisk støtte med vejledning og rådgivning gives til borgere med varig fysisk og psykisk funktions nedsættelse. Desuden ydes støtte, vejledning og rådgivning til voksne borgere med erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap. 

Indhold

Socialpædagogisk støtte, kaldes i daglig tale også bostøtte, da borgeren bor selvstændigt i egen bolig. Støtten er rettet mod at borgeren kan klare dagligdagens gøremål. Den enkelte borger får tildelt individuel/fælles støtte med baggrund i den individuelle habiliteringsplan, og tager dermed udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Mængden og varigheden af støtten udarbejdes efter borgerens individuelle servicetildeling med baggrund i § 141 handleplanen. Støtten kan gives både virtuelt og ved fysiske møder.

Individuel støtte kan f.eks. være:

 • Hjælp til administration af økonomi.
 • Vejledning ved indkøb af dagligvarer og større investeringer.
 • Ledsagelse ved lægebesøg/tandlæge /sygehus
 • Støtte til udfærdigelse af papirer og gennemgang af post.
 • Hjælp til at opnå et netværk.
 • Støtte og vejledning i at træffe svære beslutninger
 • ADL-træning - Indøvelse i almindelig daglig levevis, hvor der arbejdes med aktuelle dilemmaer, der kan være opstået.
 • Kompensation for nedsat funktionsevne i forbindelse med kommunikation, struktur på dagligdagen m.m.

Støtten kan også gives som gruppebaseret støtte.

Lokation

Socialpædagogisk støtte gives med udgangspunkt i et støttecenter hvor borgeren møder op, enten fysisk eller elektronisk, samt i borgerens eget hjem.

Bostøtte Støttecenter har lokaler på Cafe KURS, Smøgen 2.

Uvisiteret tilbud

Er du interesseret i dette tilbud, er du velkommen til at møde op, det kræver ikke en forudgående aftale.Åben Vejledning

Formål

Formålet med Åben Vejledning er at etablere hjælp der er let tilgængeligt for borgeren og hvor borgeren nemt kan få hjælp og støtte til at løse udfordringer i hverdagen. Samtidig har vejledningen et habiliterende formål med at bringe borgerens egne ressourcer i spil til at løse de udfordringer, som borgeren står med. Samtidig er formålet med Åben Vejledning, at borgeren kan få løst sine udfordringer i et socialt fællesskab.

Målgruppe

Tilbuddet er rettet mod voksne over 18 år med særlige udfordringer, som f.eks. ADHD, autisme, psykiske funktionsnedsættelser og kognitive udfordringer. Tilbuddet tilbydes i et samarbejde mellem Autismecenter Skive og Udvikling og Relation Skive.

Åben Vejledning henvender sig til tre målgrupper:

 • Borgere som ellers ingen støtte modtager fra Specialrådgivningen
 • Borgere der modtager midlertidig støtte efter §82b.
 • Borgere der er bevilget §85, hvor Åben Vejledning bruges som metode til at nå borgerens opsatte mål og derfor supplerer eller erstatter dele af den individuelle støtte i eget hjem.

Åben Vejledning er således et tilbud både til borgere som ikke er berettiget til en visitation, men som alligevel har et behov for hjælp, og som et supplement til borgere der får visiteret støtte.

Indhold

Åben Vejledning er et uvisiteret tilbud, hvor borgere kan møde op og få hjælp til f.eks. gennemgang af post, hjælp til brug af MitID, kontakt eller ledsagelse til f.eks. Borgerservice, Borgerrådgivningen eller Gældsrådgivning, installation af Nexus Video eller andre relevante Apps. Desuden kan der i Vejledningen gives støtte der er mere ad hoc baseret som kan foregå i små grupper.

Åben Vejledning har åbent torsdag kl. 14-16. I åbningstiden er der to medarbejdere tilstede, så der er mulighed for at kunne ledsage borgeren til andre instanser der har længe åbent.

Derudover er der mulighed for at tale med en jobkonsulent, der varetager opgaver i forbindelse med beskyttet beskæftigelse.

Lokation

Åben Vejledning er beliggende på adressen Asylgade 4, 7800 Skive.

Folder: Åben vejledning Asylgade - Åbner i pdf. (465 KB)

Sidst opdateret

29.02.2024

Ansvarlig redaktør